نمایش از 28 مهر 1396 بازدید: 8019
پرینت

 72672

 

 

نام:  حمید حجتی

 

مدرک: دکتری پرستاری

درجه علمی: استادیار


تماس:01734237933

H_hojjati1362@yahoo.comپست الکترونیک
 

بیوگرافی

 رزومه

 
 

سوابق اجرایی:

 
عضو شورای گسترش رشته در دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

عضو شورای راهبردی پرستاری سازمان مرکزی دانشگاه ازاد

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

سرپرست کمیته تحقیقات پرستاری آمل

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری بابل

عضو سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران