نمایش از 13 فروردين 1396 بازدید: 276
پرینت
مقاله جناب اقای دکتر حمید حجتی و دکتر نفیسه حکمتی پور از اعضای هیئت علمی واحد علی ابادکتول تحت عنوان مقایسه دو روش دعا و دکر بر امید به زندگی بیماران بعد سکته قلبی در مجله علمی پژوهشی و معتبر طب مکمل چاپ گردید