نمایش از 14 تیر 1396 بازدید: 280
پرینت
دکتر حجتی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول زمان ازمون کتبی فاینال عرصه دو برای ورودی مهر 92 را در تاریخ 19 تیر را ساعت 8 اعلام نمود