نمایش از 29 مرداد 1396 بازدید: 204
پرینت

دکترحمید حجتی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول و ریاست دانشکده پرستاری

طی صحبت ها و جلسات متعدد با مسئولین شهری و بیمارستانی شهرستان و جلسه ای مشترک بین ریاست واحد و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان مقرر شد در اینده نزدیک 10 تخت روانپزشکی در بیمارستان علی اباد کتول ایجاد شود.