نمایش از 14 تیر 1396 بازدید: 263
پرینت

محاسبه قطرات دارو

پروتکل دارو دادن

سرم تراپی

قطرات سرم

این فایل ها برای ازمون فاینال به عنوان کمک می باشد و می توانید برای اطلاعات کامل از کتاب محاسبه دوز دارو نشرجامعه تگر استفاده کنید

با تشکر دکترحمید حجتی 

معاونت علوم پزشکی واحد، ریاست دانشکده پرستاری علی اباد کتول