نمایش از 28 شهریور 1396 بازدید: 259
پرینت

با توجه به پیگری های مکرر و اخذ مجوز پذیرش برای دانشجویان ذخیره و به احتمال قوی تمامی دانشجویان ذخیره(هوشبری/اتاق عمل/بهداشت عمومی نیز برای نیمسال اول پذیرش می گردند. ولی دانشجویان پرستاری در دو نیسمال اول و دوم پذیرش می شودند که شراط ورودی مهر و بهمن براساس تراز کنکور می باشد. که 25 نفر اول ورودی مهر می شوند سپس از سهمیه جانبازان و ایثارگران3نفر سهمیه مازاد خودگرادان 7نفر برای نیمسال اول ثبت نام می شوند. همچنین نفرات باقی مانده برای نیسمال دوم پذیرش می شوند.

لازم به ذکر است دانشجویان بهمن که در ابتدا ثبت نام شهریه می دهند این شهریه ذخیره می شود برای نیسمال دوم و ترم مهر انها مرخصی بدون سنوات محسوب می گردد. نیاز به پرداخت شهریه نیست.

دانشجویانی که در تکمیل ظرفیت قبول می شوند و اصراف می دهند هزینه انصراف انها نصف شهریه ثابت 8ترم می باشد . به عنوان مثال اگر شهریه ثابت ترمی 2میلیون باشد برای 4 سال می شود16 میلیون که نصف ان می شود 8 میلیون تومان ، شرایط فوق برای دانشجویانی که در رشته دیگری در واحد مشغول بودند و در تکمیل ظرفیت قبول می شوند صدق می نماید و انها نیز باید با نظر دانشگاه حق انصراف پرداخت نمایند.